THE SINGLE BEST STRATEGY TO USE FOR ทำเกษตร

The Single Best Strategy To Use For ทำเกษตร

The Single Best Strategy To Use For ทำเกษตร

Blog Article

สินค้าเกษตรที่สำคัญสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มกว้างๆได้แก่อาหาร เส้นใย เชื้อเพลิง และวัตถุดิบ อาหารที่เฉพาะได้แก่(เมล็ด)ธัญพืช ผัก ผลไม้ น้ำมันปรุงอาหาร เนื้อสัตว์และเครื่องเทศ เส้นใยรวมถึงผ้าฝ้าย ผ้าขนสัตว์ ป่าน ผ้าไหมและผ้าลินิน วัตถุดิบได้แก่ ไม้และไม้ไผ่ วัสดุที่มีประโยชน์อื่นๆมีการผลิตจากพืช เช่นเรซิน สีธรรมชาติ ยา น้ำหอม เชื้อเพลิงชีวภาพและผลิตภัณฑ์ใช้ประดับเช่นไม้ตัดดอกและพืชเรือนเพาะชำ กว่าหนึ่งในสามของคนงานในโลกมีการจ้างงานในภาคเกษตร เป็นที่สองรองจากภาคบริการเท่านั้น แม้ว่าร้อยละของแรงงานเกษตรในประเทศที่พัฒนาแล้วได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมา

หลุมอากาศ เกิดบ่อยแค่ไหน อันตรายอย่างไร?

ปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับแต่ละสถานที่คือแสงแดด อากาศ ดิน สารอาหาร และน้ำ ในห้าอย่างนี้ ปริมาณและคุณภาพของน้ำและดินคล้อยตามการแทรกแซงของมนุษย์มากที่สุดผ่านกาลเวลาและแรงงาน

“เกิดอะไรขึ้นกับภาคเกษตรไทย จะพลิกโฉมอย่างไรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน?” งานวิจัยเจาะลึกจากธปท.

นอกจากนี้ ผู้กำหนดนโยบายควรจะส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานควบคู่กันไป โดยประยุกต์ใช้แนวทางการทำเกษตรยั่งยืนและการทำทฤษฎีใหม่ให้มากขึ้น และพิจารณาการช่วยลดข้อจำกัดของเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนการทำเกษตร โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีกรรมสิทธิ์ที่ดินมากขึ้น และเพิ่มการเข้าถึงทรัพยากรน้ำ เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้เองมากขึ้น และสามารถเลือกทำการเกษตรให้ได้ผลตอบแทนต่อความเสี่ยงที่สูงขึ้นได้ในที่สุด

ความเสี่ยงทั้งจากความผันผวนของราคาผลผลิตหรือจากฝนฟ้าอากาศ ก็ทำให้ครัวเรือนเลือกทำเกษตรหลากหลายมากขึ้น ซึ่งก็อาจสะท้อนให้เห็นว่าเกษตรกรอาจใช้การเกษตรหลากหลายในการบริหารจัดการความเสี่ยง แต่ผลการศึกษาก็ยังชี้ให้เห็นว่าความเสี่ยงสูงก็อาจเป็นปัจจัยเหนี่ยวรั้งในการลงทุนในกิจกรรมเกษตรที่ให้ผลตอบแทนสูง

การประมง หมายถึง การประกอบอาชีพการเกษตรทางน้ำ เช่น การเลี้ยงสัตว์หรือพืชน้ำ การจับสัตว์น้ำ เป็นต้น

แม้ว่าอากาศและแสงแดดจะมีอยู่ทุกที่บนโลก พืชก็ยังขึ้นอยู่กับสารอาหารในดินและความพร้อมใช้ของน้ำ เมื่อเกษตรกรเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวพืชผล พวกเขาเอาออกบางส่วนของสารอาหารเหล่านี้จากพื้นดิน ถ้าไม่มีการเติมเข้าไปใหม่ ดินจะทนทุกข์ทรมานจากการสูญเสียสารอาหารและจะกลายเป็นใช้ประโยชน์อีกไม่ได้เลยหรือให้ผลผลิตลดลง เกษตรยั่งยืนขึ้นอยู่กับการเติมดินเข้าไปใหม่ในขณะเดียวกันก็ลดให้เหลือน้อยที่สุดในการใช้และ/หรือความต้องการของทรัพยากรที่ไม่หมุนเวียนเช่นก๊าซธรรมชาติ (ในการแปลงไนโตรเจนในบรรยากาศให้เป็นปุ๋ยสังเคราะห์) หรือแร่ดิบ (เช่นฟอสเฟต) ทำเกษตร แหล่งไนโตรเจนต่อไปนี้ทั้งหลายที่เป็นไปได้ในหลักการจะมีพร้อมให้ใช้อย่างไม่สิ้นสุดรวมถึง:

ทอดมันหัว ป ลี หอ มเครื่องพริกแกง ทำง่าย และราคาดี – แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

มลภาวะน้ำในสายธารชนบทแห่งหนึ่งเนื่องจากน้ำที่ล้นออกมาจากการทำกิจกรรมทางการเกษตรในนิวซีแลนด์

“เกิดอะไรขึ้นกับภาคเกษตรไทย จะพลิกโฉมอย่างไรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน?” งานวิจัยเจาะลึกจากธปท.

Your browser isn’t supported any more. Update it to find the very best YouTube knowledge and our hottest attributes. Learn more

กสิกรรม หมายถึง การเพาะปลูกพืช เช่น การทำนา การทำสวนผลไม้ การทำไร่ การปลูกพืชไม่ใช้ดิน เป็นต้น

บทความนี้ยังต้องการเพิ่มแหล่งอ้างอิงเพื่อพิสูจน์ความถูกต้อง คุณสามารถพัฒนาบทความนี้ได้โดยเพิ่มแหล่งอ้างอิงตามสมควร เนื้อหาที่ขาดแหล่งอ้างอิงอาจถูกลบออก

Report this page